ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562       ตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 2/2561       ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา       ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์        โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและส่งแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น       ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560       แนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561      
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  366
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,223
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,223
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  627,068
  IP :  100.24.46.10
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  เอกสารมคอ.1/2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เอกสาร มคอ.1/2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   
ที่ อาจารย์ผู้สอน รายวิชาที่สอน มคอ.3 มคอ.5
1   อาจารย์คมกริช  ทองนาค  การผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา <Download> <Download>
2 ดร.นิติยา ค้อไผ่ มคอ.3 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559
สาขาคอมพิวเตอร์
<Download> <Download>
มคอ.3 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สาขาภาษาไทย <Download> <Download>
3 ดร.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว โครงงานคณิตศาสตร์ <Download> <Download>
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา <Download> <Download>
หลักการคณิตศาสตร์ <Download> <Download>
4 อาจารย์เยาวเรศ รัตนธารทอง การจัดการศึกษาระดับบริบาล <Download> <Download>
บุคลิกภาพ จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย <Download> <Download>
ศิลปสำหรับเด็กปฐมวัย <Download> <Download>
5 อาจารย์ศักดิ์ชัย  มหาอุตร การจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย <Download> <Download>
ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย <Download> <Download>
6 ผศ.ดร.สายหยุด  ภูปุย หลักการจัดการเรียนรู้ <Download> <Download>
หลักสูตรและการศึกษาขั้นพื้นฐาน <Download> <Download>
7 ผศ.ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ การศึกษาและความเป็นครู <Download> <Download>
8 ดร.สุพจน์ ดวงเนตร การวัดและประเมินผล <Download> <Download>
การศึกษาและความเป็นครู <Download> <Download>
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย <Download> <Download>
9 ดร.อมร มะลาศรี การวิจัยทางการศึกษา <Download> <Download>
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย <Download> <Download>
10 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย <Download> <Download>
    การวัดและประเมินผล   <Download>  <Download>
    การวิจัยทางการศึกษา <Download> <Download>
  ผศ.ดร.คมสันธิ์ ขจรปัญญาไพศาล การศึกษาและความเป็นครู <Download> <Download>
  นางสาวชนิดา พันธุ์โสภณ การฟังและการอ่าน <Download> <Download>
ทักษะการสอนวิชาภาษาไทย <Download> <Download>
ภาษาไทยสำหรับครู <Download> <Download>
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ <Download> <Download>
  ผศ.ดร.ชัยยนต์  เพาพานนท์ การบริหารจัดการในสถานศึกษา <Download> <Download>
  อาจารย์ธีรชาติ  น้อยสมบัติ การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ <Download> <Download>
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา <Download> <Download>
  อาจารย์นันทณัฏฐ์  เวียงอินทร์ ภาษา วัฒนธรรมและสังคม <Download> <Download>
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย    <Download> <Download>
รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2 <Download> <Download>
วากยสัมพันธ์อังกฤษ 2 <Download> <Download>