กำหนดการ กิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2560        ตารางสอบกลางภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560       ตารางคุมสอบกลางภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2560        เเจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560       ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559       ภาพกิจกรรมสงกรานต์คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์     
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  143
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,431
  เยี่ยมชมปีนี้ :  90,639
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  464,292
  IP :  54.198.54.142
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  เอกสารมคอ.1/2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เอกสาร มคอ.1/2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   
ที่ อาจารย์ผู้สอน รายวิชาที่สอน มคอ.3 มคอ.5
1   อาจารย์คมกริช  ทองนาค  การผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา <Download> <Download>
2 ดร.นิติยา ค้อไผ่ มคอ.3 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559
สาขาคอมพิวเตอร์
<Download> <Download>
มคอ.3 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สาขาภาษาไทย <Download> <Download>
3 ดร.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว โครงงานคณิตศาสตร์ <Download> <Download>
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา <Download> <Download>
หลักการคณิตศาสตร์ <Download> <Download>
4 อาจารย์เยาวเรศ รัตนธารทอง การจัดการศึกษาระดับบริบาล <Download> <Download>
บุคลิกภาพ จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย <Download> <Download>
ศิลปสำหรับเด็กปฐมวัย <Download> <Download>
5 อาจารย์ศักดิ์ชัย  มหาอุตร การจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย <Download> <Download>
ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย <Download> <Download>
6 ผศ.ดร.สายหยุด  ภูปุย หลักการจัดการเรียนรู้ <Download> <Download>
หลักสูตรและการศึกษาขั้นพื้นฐาน <Download> <Download>
7 ผศ.ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ การศึกษาและความเป็นครู <Download> <Download>
8 ดร.สุพจน์ ดวงเนตร การวัดและประเมินผล <Download> <Download>
การศึกษาและความเป็นครู <Download> <Download>
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย <Download> <Download>
9 ดร.อมร มะลาศรี การวิจัยทางการศึกษา <Download> <Download>
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย <Download> <Download>
10 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย <Download> <Download>
    การวัดและประเมินผล   <Download>  <Download>
    การวิจัยทางการศึกษา <Download> <Download>
  ผศ.ดร.คมสันธิ์ ขจรปัญญาไพศาล การศึกษาและความเป็นครู <Download> <Download>
  นางสาวชนิดา พันธุ์โสภณ การฟังและการอ่าน <Download> <Download>
ทักษะการสอนวิชาภาษาไทย <Download> <Download>
ภาษาไทยสำหรับครู <Download> <Download>
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ <Download> <Download>
  ผศ.ดร.ชัยยนต์  เพาพานนท์ การบริหารจัดการในสถานศึกษา <Download> <Download>
  อาจารย์ธีรชาติ  น้อยสมบัติ การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ <Download> <Download>
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา <Download> <Download>
  อาจารย์นันทณัฏฐ์  เวียงอินทร์ ภาษา วัฒนธรรมและสังคม <Download> <Download>
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย    <Download> <Download>
รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2 <Download> <Download>
วากยสัมพันธ์อังกฤษ 2 <Download> <Download>