กำหนดการ กิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2560        ตารางสอบกลางภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560       ตารางคุมสอบกลางภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2560        เเจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560       ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559       ภาพกิจกรรมสงกรานต์คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์     
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  177
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,465
  เยี่ยมชมปีนี้ :  90,673
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  464,326
  IP :  54.198.54.142
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
 หมวด :  เอกสารประกันคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559   วันที่ :  10-09-2557
ตัวบ่งชี้ที่  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ. 1.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คศ. 1.1-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
คศ. 1.1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
คศ. 1.1-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คศ. 1.1-5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คศ. 1.1-6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
คศ. 1.1-7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา
 
ตัวบ่งชี้ที่  1.2อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ. 1.2-1 แบบรายงานอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
  
ตัวบ่งชี้ที่  1.3อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.1.3-1 แบบรายงานอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  
ตัวบ่งชี้ที่  1.4จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ. 1.4-1 สรุปผลการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ตัวบ่งชี้ที่  1.5การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.1.5-1-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
คศ.1.5-1-2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คศ.1.5-1-3 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
คศ.1.5-1-4 Website ของคณะฯ
คศ.1.5-2-1 ฐานข้อมูลสารสนเทศรายชื่อโรงเรียนที่นักศึกษาออกฝึกสอน
คศ.1.5-2-2 สรุปผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู
คศ.1.5-2-3 เอกสารมาตรฐานของสถานศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติการสอน
คศ.1.5-3-1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมความเป็นครู
คศ.1.5-4-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
คศ.1.5-4-2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมความเป็นครู
คศ.1.5.4-3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลโรงเรียนในการออกฝึกสอน
คศ.1.5.4-4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู
คศ.1.5-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่2/2560
คศ.1.5-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2559
คศ.1.5-6-1 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบครูผู้ช่วย
  
ตัวบ่งชี้ที่  1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.1.6.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะฯ
คศ.1.6.1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาของคณะฯ
คศ.1.6.1-3 รายงานการประชุม ครั้งที่3 /2558 เรื่อง รายงานผลการประกันคุณภาพปีผ่านมาและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คศ.1.6.1-4 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
คศ.1.6.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่ 3/2558
คศ.1.6.2-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
คศ.1.6.2-2 สรุปรายงานผลโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม
คศ.1.6.2-3 สรุปรายงานผลโครงการด้านความรู้
คศ.1.6.2-4 สรุปรายงานผลโครงการด้านทักษะทางปัญญา
คศ.1.6.2-5 สรุปรายงานผลโครงการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
คศ.1.6.2-6 สรุปรายงานผลโครงการด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คศ 1.6.3-1 สรุปรายงานผลโครงการเสริมทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สโมสรนักศึกษา
คศ.1.6.4-1 สรุปผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
คศ.1.6.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่1/2559
คศ.1.6.5-1 สรุปผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
คศ.1.6.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่1/2559
คศ.1.6.6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  ครั้งที่1/2559
คศ.1.6.6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่1/2559