ตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 2/2561       ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 16-19,22 ตุลาคม 2561       ตารางคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14-17,20 สิงหาคม 2561       ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา       ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์        โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและส่งแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น       ตารางสอบกลางภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 14-17,20 สิงหาคม 2561       การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560     
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  248
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,835
  เยี่ยมชมปีนี้ :  114,908
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  612,294
  IP :  54.234.13.175
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
 หมวด :  เอกสารประกันคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559   วันที่ :  10-09-2557
ตัวบ่งชี้ที่  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ. 1.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คศ. 1.1-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
คศ. 1.1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
คศ. 1.1-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คศ. 1.1-5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คศ. 1.1-6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
คศ. 1.1-7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา
 
ตัวบ่งชี้ที่  1.2อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ. 1.2-1 แบบรายงานอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
  
ตัวบ่งชี้ที่  1.3อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.1.3-1 แบบรายงานอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  
ตัวบ่งชี้ที่  1.4จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ. 1.4-1 สรุปผลการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ตัวบ่งชี้ที่  1.5การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.1.5-1-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
คศ.1.5-1-2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คศ.1.5-1-3 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
คศ.1.5-1-4 Website ของคณะฯ
คศ.1.5-2-1 ฐานข้อมูลสารสนเทศรายชื่อโรงเรียนที่นักศึกษาออกฝึกสอน
คศ.1.5-2-2 สรุปผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู
คศ.1.5-2-3 เอกสารมาตรฐานของสถานศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติการสอน
คศ.1.5-3-1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมความเป็นครู
คศ.1.5-4-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
คศ.1.5-4-2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมความเป็นครู
คศ.1.5.4-3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลโรงเรียนในการออกฝึกสอน
คศ.1.5.4-4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู
คศ.1.5-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่2/2560
คศ.1.5-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2559
คศ.1.5-6-1 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบครูผู้ช่วย
  
ตัวบ่งชี้ที่  1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.1.6.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะฯ
คศ.1.6.1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาของคณะฯ
คศ.1.6.1-3 รายงานการประชุม ครั้งที่3 /2558 เรื่อง รายงานผลการประกันคุณภาพปีผ่านมาและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คศ.1.6.1-4 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
คศ.1.6.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่ 3/2558
คศ.1.6.2-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
คศ.1.6.2-2 สรุปรายงานผลโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม
คศ.1.6.2-3 สรุปรายงานผลโครงการด้านความรู้
คศ.1.6.2-4 สรุปรายงานผลโครงการด้านทักษะทางปัญญา
คศ.1.6.2-5 สรุปรายงานผลโครงการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
คศ.1.6.2-6 สรุปรายงานผลโครงการด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คศ 1.6.3-1 สรุปรายงานผลโครงการเสริมทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สโมสรนักศึกษา
คศ.1.6.4-1 สรุปผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
คศ.1.6.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่1/2559
คศ.1.6.5-1 สรุปผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
คศ.1.6.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่1/2559
คศ.1.6.6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  ครั้งที่1/2559
คศ.1.6.6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่1/2559