ตารางสอบปลายภาค คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562       ขอเชิญทุกท่านรับชมละครเวทีประเพณีภาษาไทย       ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562       ตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 2/2561       ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา       ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์        โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา       ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559     
       เมนูหลัก
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  505
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,219
  เยี่ยมชมปีนี้ :  35,816
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  656,657
  IP :  52.206.226.77
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
 หมวด :  เอกสารประกันคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559   วันที่ :  10-09-2557
ตัวบ่งชี้ที่  2.1ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.2.1.1-1-1 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลวิจัย ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 http://www.e-research.ksu.ac.th/
คศ.2.1.1-2-1 คู่มือบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คศ.2.1.2-1-1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์ 
คศ.2.1.2-1-2 ภาพถ่ายห้องนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คศ.2.1.2-2-1 ภาพถ่ายห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คศ.2.1.2-3-1 ตัวอย่างเว็บเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ที่ใช้เป็นฐานข้อมูลการวิจัย
คศ.2.1.2-4-1  คศ.2.1.2-4-1  เอกสารแสดงการตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์
ครั้ง 1 ฉบับเล่มสมบูรณ์และฉบับย่อ
คศ.2.1.3-1 คศ.2.1.3-1 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ 190,430 บาท)
คศ.2.1.3-1-2 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นามน
ประจำปีงบประมาณ 2560
คศ.2.1.4-1-1 สัญญารับทุนวิจัยจากภายนอกระหว่างผู้รับทุนอดหนุนวิจัยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย  สำนักงานสำนักงานส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยแห่งชาติ (สกอ.)
คศ.2.1.4-1-2 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ผลผลิต : สังคม : ดำเนินงาน : ค่าใช้สอย : ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
ยอดเงิน 460,000บาท)
คศ.2.1.5-1 เอกสารแสดงรายละเอียดการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
คศ.2.1.5-2 เกียรติบัตรยกย่องชมเชยของอาจารย์วรรณธิดา ยลวิลาศ เป็นนักวิจัยดีเด่น
คศ.2.1.5-3 ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะครุศาสตร์               
บนเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ 
คศ.2.1.6-1-1 คู่มือบริการวิชาการและงานวิจัย
 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.2.2-1 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เรื่องการจัดสรรงบวิจัย
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.2.3-1 แฟ้มผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย