ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562       ตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 2/2561       ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา       ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์        โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและส่งแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น       ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560       แนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561      
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  323
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,180
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,180
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  627,025
  IP :  100.24.46.10
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
 หมวด :  เอกสารประกันคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559   วันที่ :  10-09-2557
ตัวบ่งชี้ที่  3.1การบริการวิชาการแก่สังคม
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ. 3.1.1-1 คำสั่งลงพื้นที่สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ
คศ. 3.1-1-2 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
คศ. 3.1.1-3 รายงานสรุปการประชุมร่วมกับโรงเรียนเป้าหมาย
คศ. 3.1.1-4 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559คณะกรรมการบริการวิชาการ
คศ. 3.1.1-5 แผนการให้บริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คศ. 3.1.1-6 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2559คณะกรรมการประจำคณะ วันที่ 7 ธันวาคม 2559
คศ. 3.1.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 1/2559
คศ. 3.1.2-2 แผนการให้บริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560
คศ. 3.1.2-3 คำสั่งลงพื้นที่ให้บริการวิชาการของสาขาวิชา
คศ. 3.1.3-1 รายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการส่งเสริมกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” 
ให้กับโรงเรียนขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์
คศ. 3.1.4-1 รายงานสรุปผลการสะท้อนผลการให้บริการวิชาการของ คณะครุศาสตร์
คศ. 3.1.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 มีนาคม 2560
คศ. 3.1.5-1 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2559
คศ. 3.1.6-1 สรุปโครงการวิจัยถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนฯ