ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ (กรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560       แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2559       ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560       ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560       ตารางสอนคณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2560       แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์       ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560       แนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       งานประกันคุณภาพระดับสาขา
       คณะกรรมการประจำคณะ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  524
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  11,416
  เยี่ยมชมปีนี้ :  64,661
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  438,314
  IP :  54.158.31.120
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ   วันที่ :  10-09-2557
ตัวบ่งชี้ที่  3.1การบริการวิชาการแก่สังคม
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.  3.1.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
คศ.  3.1.1-2 สรุปผลสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่แก่สังคม
คศ.  3.1.1-3 แผนการบริการวิชาการประจำปี2557
คศ.  3.1.1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการครั้งที่ 1/2557
คศ.  3.1.1-5 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2558
คศ.  3.1.2-1 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
คศ.  3.1.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 2/2558
คศ.  3.1.3-1 อ้างอิงจากสรุปโครงการในแผน  11  โครงการ
คศ.  3.1.4-1 รายงานสรุปผลการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
คศ.  3.1.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 3/2558
คศ.  3.1.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2/2558
คศ.  3.1.6-1 คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและคำสั่งปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
คศ.  3.1.6-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานมหกรรมวิชาการ  
ภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ฯ