กำหนดการ กิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2560        ตารางสอบกลางภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560       ตารางคุมสอบกลางภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2560        เเจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560       ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559       ภาพกิจกรรมสงกรานต์คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์     
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  179
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,467
  เยี่ยมชมปีนี้ :  90,675
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  464,328
  IP :  54.198.54.142
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
 หมวด :  เอกสารประกันคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559   วันที่ :  10-09-2557
ตัวบ่งชี้ที่  3.1การบริการวิชาการแก่สังคม
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ. 3.1.1-1 คำสั่งลงพื้นที่สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ
คศ. 3.1-1-2 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
คศ. 3.1.1-3 รายงานสรุปการประชุมร่วมกับโรงเรียนเป้าหมาย
คศ. 3.1.1-4 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559คณะกรรมการบริการวิชาการ
คศ. 3.1.1-5 แผนการให้บริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คศ. 3.1.1-6 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2559คณะกรรมการประจำคณะ วันที่ 7 ธันวาคม 2559
คศ. 3.1.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 1/2559
คศ. 3.1.2-2 แผนการให้บริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560
คศ. 3.1.2-3 คำสั่งลงพื้นที่ให้บริการวิชาการของสาขาวิชา
คศ. 3.1.3-1 รายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการส่งเสริมกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” 
ให้กับโรงเรียนขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์
คศ. 3.1.4-1 รายงานสรุปผลการสะท้อนผลการให้บริการวิชาการของ คณะครุศาสตร์
คศ. 3.1.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 มีนาคม 2560
คศ. 3.1.5-1 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2559
คศ. 3.1.6-1 สรุปโครงการวิจัยถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนฯ