ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562       ตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 2/2561       ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา       ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์        โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและส่งแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น       ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560       แนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561      
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  395
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,252
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,252
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  627,097
  IP :  100.24.46.10
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 หมวด :  เอกสารประกันคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559   วันที่ :  10-09-2557
ตัวบ่งชี้ที่4.1ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ 4.1.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม
คศ 4.1.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 24ตุลาคม พ.ศ. 2559
คศ 4.1.2-2 แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2560
คศ 4.1.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
คศ 4.1.3-1 ปฏิทินการดำเนินงานและการติดตาม รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560
คศ 4.1.3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
คศ 4.1.3-3 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
คศ 4.1.3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2560วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560
คศ 4.1.4-1 สรุปรายงานการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดของแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คศ 4.1.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
คศ 4.1.4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560
คศ 4.1.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
คศ 4.1.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2560วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
คศ 4.1.6-1 ภาพปริ้นสกรีนบนเว็บไซต์คณะโครงการวันปีใหม่
คศ 4.1.6-2 ภาพปริ้นสกรีนบนเว็บไซต์คณะ โครงการวันสงกรานต์
คศ 4.1.6-3 ภาพปริ้นสกรีนบนเว็บไซต์คณะ โครงการวันแห่เทียนพรรษา