กำหนดการ กิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2560        ตารางสอบกลางภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560       ตารางคุมสอบกลางภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2560        เเจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560       ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559       ภาพกิจกรรมสงกรานต์คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์     
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  176
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,464
  เยี่ยมชมปีนี้ :  90,672
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  464,325
  IP :  54.198.54.142
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 หมวด :  เอกสารประกันคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559   วันที่ :  10-09-2557
ตัวบ่งชี้ที่4.1ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ 4.1.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม
คศ 4.1.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 24ตุลาคม พ.ศ. 2559
คศ 4.1.2-2 แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2560
คศ 4.1.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
คศ 4.1.3-1 ปฏิทินการดำเนินงานและการติดตาม รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560
คศ 4.1.3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
คศ 4.1.3-3 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
คศ 4.1.3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2560วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560
คศ 4.1.4-1 สรุปรายงานการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดของแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คศ 4.1.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
คศ 4.1.4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560
คศ 4.1.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
คศ 4.1.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2560วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
คศ 4.1.6-1 ภาพปริ้นสกรีนบนเว็บไซต์คณะโครงการวันปีใหม่
คศ 4.1.6-2 ภาพปริ้นสกรีนบนเว็บไซต์คณะ โครงการวันสงกรานต์
คศ 4.1.6-3 ภาพปริ้นสกรีนบนเว็บไซต์คณะ โครงการวันแห่เทียนพรรษา