ตารางสอบปลายภาค คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562       ขอเชิญทุกท่านรับชมละครเวทีประเพณีภาษาไทย       ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562       ตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 2/2561       ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา       ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์        โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา       ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559     
       เมนูหลัก
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  487
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,201
  เยี่ยมชมปีนี้ :  35,798
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  656,639
  IP :  52.206.226.77
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
 หมวด :  เอกสารประกันคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559   วันที่ :  10-09-2557
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
รายการหลักฐาน

หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.  5.1.1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556-2560  (5  ปี)
คศ.  5.1.1-2  รายงานการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่  1/2557 ลว. 5 เม.ย.  2556
คศ.  5.1.1-3  รายงานการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่  2/2557 ลว. 10 กค 2556
คศ.  5.1.1-4  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
คศ.  5.1.1-5  แผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะครุศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
คศ.  5.1.1-6  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  ครั้งที่  4/2559 วันพุธที่ 7 ธ.ค. 2559
คศ.  5.2.1-1  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  คณะครุศาสตร์     
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2556-2560
คศ.  5.2.1-2  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คศ.  5.2.1-3  แผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะครุศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
คศ.  5.2.1-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  ครั้งที่  4/2559 วันพุธที่ 7 ธ.ค. 2559
คศ.  5.2.1-5  รายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2559
คศ.  5.2.1-6  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คศ.  5.3.1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
คศ.  5.3.1-2  รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559
คศ.  5.3.1-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  3/2559  ลว. 21 พฤศจิกายน  2559
คศ.  5.3.1-4  แผนบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
คศ.  5.3.1-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  4/2559  ลว. 7ธันวาคม  2559
คศ.  5.3.1-6  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
คศ.  5.1.4-1 ระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย
คศ.  5.1.4-2 ระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์
ระบบและกลไกลการถ่ายทอดนโยบาย
คศ.  5.1.4-3 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ พ.ศ.2556-2560 (5ปี)
คศ.  5.1.4-4 แผนยุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ พ.ศ.2556-2560 (5ปี)
คศ.  5.1.4-5 แบบสอบถามการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
คศ.  5.1.4-6 ผลการประเมินแบบสอบถามการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
คศ.  5.1.4-7 หนังสือมอบอำนาจให้กับคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
คศ.  5.1.4-8 คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและภาระงานของรองคณบดี
คศ.  5.1.4-9 รายงานการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
คศ.  5.1.4-10 รายงานการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน พ.ศ.2556-2560
คศ.  5.1.4-11 ตารางปฏิทินการจัดประชุมคณะ
คศ.  5.1.4-12 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556-2560
คศ.  5.1.4-13 แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556-2560
คศ.  5.1.4-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่1/2559
คศ.  5.1.4-15 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
คศ.  5.1.4-16 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์
ปีพ.ศ.(2556-2560)(5ปี) 2/2556
คศ.  5.1.4-17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ จัดทำแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559(4ปี)
คศ.  5.1.4-18 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสังกัดม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
คศ.  5.1.4-19 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์
ปีพ.ศ.(2556-2560)(5ปี) 1/2556, 2/2556 และ 3/2556
คศ.  5.1.4-20 หนังสือมอบอำนาจให้กับคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
คศ.  5.1.4-21 คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและภาระงานของรองคณบดี
คศ.  5.1.4-22 คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน คณะครุศาสตร์
คศ.  5.1.4-23 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คศ.  5.1.4-24 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2560
คศ.  5.1.4-25 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ พ.ศ. 2554
คศ.  5.1.4-26 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์
ปีพ.ศ.(2556-2560)(5ปี) 2/2556
คศ.  5.1.4-27 แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร พ.ศ.2556-2560
คศ.  5.1.4-28 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คศ.  5.1.4-29 หนังสือมอบอำนาจให้กับคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
คศ.  5.1.4-30 คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและภาระงานของรองคณบดี
คศ.  5.1.4-31 รายงานการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
คศ.  5.1.4-32 คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน
คศ.  5.1.5-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
คศ.  5.1.5-2 รายงานผลการประชุมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1
คศ.  5.1.5-3 1.บันทึกข้อความเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2.บันทึกข้อความเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย
คศ.  5.1.5-4 รายงานผลการประชุมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
คศ.  5.1.5-5 คู่มือแนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวิจัย (website:http://www.edu.ksu.ac.th)
คศ.  5.1.6-1 แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 2556 -2560
คศ.  5.1.6-2 สรุปผลการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ตามแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 2556 -2560
คศ.  5.1.6-3 สำเนาบันทึกข้อความเพื่อขออัตราอาจารย์และบุคลากรใหม่ สังกัดคณะครุศาสตร์
คศ.  5.1.6-4  เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แสดงการจัดสรรเงินสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน
คศ.  5.1.6-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 4/2559  ลว. 7ธ.ค. 2559
คศ.  5.1.6-6  เปรียบเทียบผลการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559
คศ.  5.1.7-1  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา  2559
คศ.  5.1.7-2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
คศ.  5.1.7-3  คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับและผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2559
คศ.  5.1.7-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2559  ลว. 21 พ.ย. 2559
คศ.  5.1.7-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 4/2559  ลว. 7ธ.ค. 2559
คศ.  5.1.7-6  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2/2560  ลว. 5มี.ค. 2560
คศ.  5.1.7-7  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2560  ลว. 28 เม.ย.  2560
คศ.  5.1.7-8  ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพ  คณะครุศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559
คศ.  5.1.7-9  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)  ประจำปีการศึกษา 2559

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
รายการหลักฐาน

หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.  5.2.1-1  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา  2559
คศ.  5.2.1-2  ระบบและกลไกการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
คศ.  5.2.2-1   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ  ติดตาม การปะกันคุณภาพหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2559
คศ.  5.2.2-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่3/2559 ลว. 21 พ.ย. 2559
คศ.  5.2.2-3   รายงานการประชุมคระกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่2/2560 ลว. 5มี.ค. 2560
คศ.  5.2.2-4   รายงานการประชุมคระกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่3/2560 ลว. 28 เม.ย. 2560
คศ.  5.2.3-1  แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
คศ.  5.2.4-1  หนังสือเชิญกรรมการคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2559
คศ.  5.2.4-2  คำสั่งคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
คศ.  5.2.4-3  รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2559 
คศ.  5.2.4-4   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  5/2560 ลว. 13 ก.ค. 2560
คศ.  5.2.5-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  3/2559 ลว. 21 พ.ย. 2559
คศ.  5.2.5-2  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement plan ประจำปีการศึกษา  2559
คศ.  5.2.5-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  4/2559 ลว. 7 ธ.ค. 2559
คศ.  5.2.5-4  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
คศ.  5.2.5-5  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 และ 2559
คศ.  5.2.6-1  รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 7 หลักสูตร