ตารางสอบปลายภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560       ตารางสอบปลายภาคกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (ภาคปกติ)       ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560       กำหนดการ กิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2560        เเจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560       ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559       ภาพกิจกรรมสงกรานต์คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560     
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  198
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,355
  เยี่ยมชมปีนี้ :  99,347
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  473,000
  IP :  54.157.81.13
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 หมวด :  เอกสาร มคอ.   วันที่ :  27-06-2560
เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 
รายวิชาเฉพาะด้าน
                 
ชื่อรายวิชา ภาค/
ปีการศึกษา
มคอ. 3 มคอ. 5
  กลุ่มวิชาชีพครู
การศึกษาและความเป็นครู 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
หลักการจัดการเรียนรู้ 1/2559   Download มคอ.3  Download มคอ.5
จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู 2/2559 Download มคอ.3   Download มคอ.5 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การบริหารจัดการในสถานศึกษา 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ทักษะและเทคนิคการสอน 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ภาษาไทยสำหรับครู 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2559   Download มคอ.3  Download มคอ.5
การวัดและประเมินผลการศึกษา 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
สัมมนาปัญหาการศึกษา 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การศึกษาแบบเรียนรวม 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การวิจัยทางการศึกษา 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
   กลุ่มวิชาเอก
หลักการคณิตศาสตร์ 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1 1/2559   Download มคอ.3 Download มคอ.5 
ระบบจำนวน 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
เรขาคณิตเบื้องต้น 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การวิเคราะห์เวกเตอร์ 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ทฤษฎีจำนวน 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ประวัติคณิตศาสตร์ 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
พีชคณิตนามธรรม 1 2/2559   Download มคอ.3 Download มคอ.5 
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
รากฐานเรขาคณิต 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
พีชคณิตเชิงเส้น 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ทฤษฎีเซต 2/2559   Download มคอ.3 Download มคอ.5 
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
โครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์
ทุกช่วงชั้น
1/2559   Download มคอ.3  Download มคอ.5
สัมมนาคณิตศาสตร์ 2/2559   Download มคอ.3 Download มคอ.5 
กำหนดการเชิงเส้น 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การพัฒนาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ 2/2559   Download มคอ.3 Download มคอ.5