Username & Password ระบบเค้าโครงการสอนออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ฯ       ตารางสอบปลายภาค คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562       ขอเชิญทุกท่านรับชมละครเวทีประเพณีภาษาไทย       ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562       ตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 2/2561       ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา       ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์        โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา       ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  201
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,827
  เยี่ยมชมปีนี้ :  105,238
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  726,078
  IP :  18.206.13.39
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ภาพพิธีการมอบวุฒิบัติผู้สำเร็จการฝึกอบรม 2558
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  26-10-2558


 

       ภาพพิธีการมอบวุฒิบัติผู้สำเร็จการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีผู้มีผ่านการอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 121 คน 
       
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ ได้มอบวุฒิบัติอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม โดย ผศ.ดร.ชัยยนต์  เพาพาน คณบดี คณะครุศาสตร์ 
หลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วยมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่กําหนด ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ตามหลักสตรกลางของคุรุสภา ดังนี้
       หลักสูตรที่ 1ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู จํานวน 60 ชั่วโมง
       หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร จํานวน 60 ชั่วโมง
       หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้ จํานวน 60 ชั่วโมง
       หลักสูตรที่ 4จิตวิทยาสําหรบคร ั ู จํานวน 60 ชั่วโมง
       หลักสูตรที่ 5การวัดและประเมินผลการศึกษา  จํานวน 60 ชั่วโมง
       หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน จํานวน 60 ชั่วโมง
       หลักสูตรที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา จํานวน 60 ชั่วโมง
       หลักสูตรที่ 8นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จํานวน 60 ชั่วโมง
       หลักสูตรที่ 9ความเป็นครู จํานวน 60 ชั่วโมง
       ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะจัดฝึกอบรม 3 รุ่น  สำหรับผู้ที่พลาสโอกาสในรุ่นที่ 1 ยังคงมีอีก 2 รุ่น 
สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครอบรมฯ รุ่น 2 และรุ่น 3 ได้ที่
<<< คลิก >>>