รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร มะลาศรี
ตำแหน่ง (Position):   คณบดี คณะครุศาสตร์
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ