รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยนต์ เพาพาน
ตำแหน่ง (Position):   คณบดี คณะครุศาสตร์
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
การศึกษา (Education) : Ph.d (Ad. Education) ม.ขอนแก่น

อีเมล์ (E-mail) : -เบอร์โทร (Telephone) :
-


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -