รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   ดร.สุพจน์ ดวงเนตร
ตำแหน่ง (Position):   ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ

การศึกษา (Education) :
- กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) มมส. กำลังศึกษาต่อ กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)


อีเมล์ (E-mail) : -


เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -