รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   ผศ.สายหยุด ภูปุย
ตำแหน่ง (Position):   รองคณบดี คณะครุศาสตร์
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ

การศึกษา (Education) : -กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) กำลังศึกษาต่อ คด.(หลักสูตรและการสอน)


อีเมล์ (E-mail) : -


เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -