รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   ดร.อมร มะลาศรี
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ


การศึกษา (Education) :
-ปร.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)


อีเมล์ (E-mail) : -


เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -